To Tutor Emma

Konnichiwa Tutor Emma!
Watashi wa Tutor Emma no bun “giongo to gitaigo” wo
yonda keredomo,
tsuyako yatte mitara,
eigo no tsuyako wo Babylon no dishio wa dekimasen deshita.
Emma san wa tsuyako wo kuremasenkana?
“boubou”
“butibuti”
“potapota”
“betobeto”
“pettari”
“boutto”
“petapeta”
“kinkin”
“gubii”

Oneigashimasu.

Giongo to gitaigo wa bunshou no naka de imi ga kawaru node, imi wo setsumei suru no wa muzukashii desu. Tango wo LingQ de hozon shite, iroiro na tukaware-kata wo shirabete mite kudasai ne.

boubou → badly overgrown
butibuti → sound of plucking something
potapota → sound of dripping water
betobeto → be sticky
pettari → be sticky
boutto → blank mind
petapeta → be sticky/pitter-patter
kinkin → very cold/ear-piercing sound
gubii → gulp

nakanaka eigo dewa muzukashii ne.

Tutor Emma,
domo arigatou gozaimasu,
tasukerareta no kotae desita.

Eigo dewa muzukashii kedo
imi wo wakarimashita!

Gokuro sama deshita!