Pinyin & English Translation

Pinyin
Nǐ kàn! Wǒ yǒu xīn de yǎnjing.
Shénme? Ò, xīn de yǎnjìng, shì ma?
Duì. Gāngcái wǒ shuōcuò le ma?
Shìde. Yīnggāi shì yǎnjìng, bù shì yǎnjing.

English Translation
Look! I have new eyes.
What? Oh! New glasses, right?
Right. Did I say it wrong just now?
Yes. It’s “glasses”, not “eyes”.