Isn’t the pinyin “zhe” not “zhao”?

Isn’t the pinyin “zhe” not “zhao”?