Anglų frazeologizmai

Įsigijau frazeologizmų žodynėlį ir jei norit galiu pateikti tuos kuriuos išmokstu/susipažįstu ir man atrodo įdomesni. (Būtų kaip savaitinė frazeologizmų pamokėlė :slight_smile: )

 1. hold all the aces (turėti visus kozirius savo rankose)
  If you say that someone holds all the aces, you mean that they are in a very strong position because they have more advantages and more power than anyone else.

 2. the acid test (rimtas išbandymas)
  If you refer tom something as the acid test, you mean that it will show or prove how effective or useful somethng is. You can also say that something is an acid test.

 3. a class act (aukščiausios klasės žaidėjas/atlikėjas)
  If you say that someone, for example, a sports player or a performer, is a class act, you mean that they are very good at what they do.

 4. [be] a hard act to follow (būti sunkiai pranokstamam)
  If you say that someone is a hard act to follow, you mean that they are so impressive or so effective that it will be difficult for anyone else to be as good or as successful.

 5. not know someone from Adam (visiškai ko nepažinti, nebūti akyse ko regėjus/nieko apie ką girdėjus)
  If you say that you don’t know someone from Adam, you mean that you do not know them at all, and would not recognize them if you saw them.

 6. much ado about nothing (daug triukšmo dėl nieko)

 7. clear the air (išsklaidyti įtampą, iš(si)aiškinti nesutarims)

 8. hot air (tušti plepalai, tuščios kalbos, tauškalai)

 9. out of thin air; form thin air (kaip iš dangaus (nukristi); iš niekur (atsirasti))

 10. airs and graces (puikybė, išpuikimas)
  pvz. I have never liked him and his daughter is so full of airs and graces. (Jis man niekada nepatiko, o ir jos dukrai netrūksta puikybės)

 11. put on airs (pūstis, puikuotis, nosį riesti)
  pvz. He put on no airs, but his charisma was enormous. (Jis visiškai nerietė nosies, nors jo žavesys pakerėdavo)

 12. roll in the aisles (juokais leipti/raitytis, raičiotis iš juoko)
  pvz. It’s all good knockabout stuff that has them rolling in the aisles. (tai šauni komedija, kurią žiūrėdami visi raičiojasi iš juoko)

 13. smart alec/ smart aleck (visažinis)

 14. that’s all she wrote (kieno dainelė sudainuota)
  pvz. That was all she wrote. He got hurt, and he didn’t play much anymore. (Jo dainelė sudainuota. Jis susižeidė ir daugiau beveik nežaidė)

 15. all-singing, all-dancing (pats naujausias, pažangiausias, šiuolaikiškiausias)

 16. up the ante / raise the ante (pakelti kortelę, padidinti reikalavimus)

 17. go ape / go ape crazy / go apeshit (eiti/kraustytis iš proto, pasiusti)
  pvz. The crowd went ape. (minia ėjo iš proto)

 18. the apple of your eye (kieno numylėtinis)
  pvz. I was the apple of my father’s eye. (Aš buvau tėvo numylėtinis)

 19. upset the applecart / overturn the applecart ( suardyti visus planus, sumaišyti kortas)
  pvz. I would not tolerate someone upsetting the applecart and, if necessary, they would have to be removed from the decision-making process. (Niekam neleisčiau suardyti planų, o jei reikėtų, tektų net nušalinti nuo sprendimų priėmimo proceso)

 20. [be] apples and oranges (būti visiškai skirtingiems)

 21. out of the ark (būti senamadiškam/senoviniam)

 22. [be] at arm’s length (būti nesusijusiam/savarankiškam)

 23. [be] up in arms (labai pasipiktinti (kuo)/ supykti (dėl ko))
  pvz. This is a very delicate situation. Frank feels he has been publicly humiliated, and his sponsors are up in arms. (Tai labai subtili situacija. Frenkas mano, kad buvo viešai pažemintas, ir jo rėmėjai labai pasipiktino)

 24. a straight arrow (sąžiningas/doras žmogus)

 25. a rude awakening (kartus/skaudus nusivylimas, iliuzijų žlugimas)

 26. get the axe / be given the axe (būti atleistam iš darbo)
  pvz. It’s being reported in Chicago that Bear’s coach Mike Ditka will get the axe today.

 27. have an axe to grind (turėti asmeninių tikslų/interesų)

 28. break the back of something (1. įveikti/padaryti sunkiausią ko dalį. 2. susilpninti ką, pakirsti kieno jėgas)
  pvz. The new government hopes to have broken the back of economic crisis by middle of this year.

 29. get you own back (sąskaitas suvesti, atkeršyti)

 30. when your back is turned (kam išėjus/nesant/nematant)

1 Like

nugi naudingas tas žodinėlis, šiaip tai daug negalvodamas 7) punkto frazę būčiau siulęs naudoti po pabezdėjimo…bet va užtat ir patinka man į.franko metodu adaptuotas knygas skaityt, nes ten irgi būna teisingai išversta pagal prasmę panašios frazės kaip čia

Sekmadieniui kita porcija frazių.

 1. bend over backwards (stengtis iš visų jėgų, nertis iš kailio)
  pvz. We are bending over backwards to ensure that the safeguards are kept in place. (Mes viską darome, kad apsaugos priemonės būtų kaip buvusios)

 2. [be] in the bag (būti garantuotam)
  pvz. Between you and me, laddie, it’s in the bag. Unofficialy, the job’s yours. (Tarp mudviejų kalbant, drauguži, darbas garantuotas. Neoficialiai kalbant, jis tavo.)

 3. a mixed bag (įvairiausi/skirtingi dalykai; tikra košė/maišalynė)

 4. a baker’s dozen (velnio tuzinas, trylika)

 5. a ball and chain (akmuo po kaklu)
  pvz. Our national debt is an economic ball and chain dragging us down, keeping longer term interest rates high. (Nacionalinė skola kaip akmuo po kaklu tempia mus žemyn, nes išliko aukštos ilgalaikių paskolų palūkanų normos)

 6. the ball is in your court (dabar tavo eilė veikti, viskas priklauso nuo tavęs / tavo rankose)
  pvz. The ball’s now in your court. You have to decide what you’re going to do to get the most from your money, given the level of risk you feel you can tolerate.

 7. [look into] a crystal ball (spėti/spėlioti ateitį)

 8. have a ball (gerai pasilinksminti, smagiai (pra)leisti laiką)
  pvz. I’ve enjoyed every minute of politics. I’ve had a ball. (Džiaugiausi kiekviena politinės veiklos minute. Puikiai leidau laiką)

 9. play ball (bendradarbiauti)

 10. a one-man band/ a one-woman band (kas, tuo pat metu atliekantis kelis/visus darbus)
  pvz. I’m a one-man band, Mr. Herold. At present I haven’t even got a secretary. (Viską dirbu pats vienas, pone Heroldai. Šiuo metu net sekretorės neturiu.)

 11. break the bank (būti brangiam, per daug kainuoti)
  pvz. Porto Cervo is expensive, but there are restaurants and bars that won’t break the bank.

 12. [be] off base (klysti, būti klaidingam/neteisingam/neteisiam)

 13. go to bat for someone / go in to bat for someone (užstoti/užtarti/palaikyti ką)

 14. take a bath (prarasti daug pinigų, likti tuščiomis kišenėmis)

 15. the battle line are drawn (pasiruošta (diskusijoms ir pan.))
  pvz. Battle lines were already being drawn up for a power struggle. (Jau dabar ruošiamasi būsimai kovai dėl valdžios)

 16. keep something at bay / hold something at bay (atbaidyti ką; neprisileisti ko, užkirsti kelią kam)
  pvz. By salting the meat, bacteria were kept at bay, preserving the meat for future use. (Pasiūlydami mėsą, užkirtome kelią bakterijoms, užkonservavome ją, kad galėtume valgyti vėliau)

 17. not the be-all and end-all (ne pagrindinis/svarbiausias dalykas)
  pvz. Results are not the the be-all and end-all of education.

 18. spill the beans (išplepėti)

 19. small beer (brit.) (niekai, mažmožis, menkniekis)

 20. go belly-up (bankrutuoti)
  pvz. Factories and farms went belly up because of debt crisis.

 21. [have something] under your belt (būti pasiekusiam/padariusiam ką svarbaus)
  pvz. He’ll need a few more games under his belt before he’s ready for international football. (Jam dar reikia sužaisti keletą rungtynių, kad būtų pasirengęs dalyvauti tarptautinėse futbolo varžybose.)

 1. round the bend (kuoktelėjęs, pakvaišęs, pamišęs)
  pvz. Before I got involved in this I actually used to look at mountaineers and think they were a little bit round the bend.
 2. fit the bill / fill the bill (atitikti reikalavimus)
  pvz. I wanted someone who really knew their way around film-making and I knew that Richard would fit the bill.
 3. foot the bill (sumokėti (už ką), apmokėti (ką), padengti nuostolius)
  pvz. Police will have to foot the bill for the slight damage to both cars.
 4. give someone the bird (brit. nušvilpti ką / amer. parodyti vulgarų judesį (reiškiant panieką, pasipiktinimą ir pan.))
  pvz.
 1. He made a couple of mistakes and the crowd immediately gave him the bird.
 2. Chip took a break from telling sundry adoring females how beatiful their eyes were surreptitioiously give Alex the bird. Alex swiftly returned the gesture only to find himself embroiled in a heated slanging match. (Čipas liovėsi čiulbėjęs jį dėvinančioms moterims paikystes - kokios gražios jų akys, - ir vogčia parodė Aleksui vulgarų judesį. Aleksas iš karto atsilygino tuo pačiu ir nė nepajuto, kaip vienas kitą ėmė aršiai įžeidinėti.
 1. black and blue (nusėtas mėlynėmis)
  pvz. I didn’t realise how clumsy I am. I was black and blue for three months.
 2. draw a blank (nieko nerasti/nesužinoti, patirti nesėkmę)
  pvz. We asked if they’d been in. We drew a blank. (Paklausėme, ar jie buvo namie. Nesužinojome.)
 3. [be] on the blink (imti gesti, prastai irbti/veikti, strigti)
  pvz. We had to have the washing done at the laundry because our machine was on the blink.
 4. bad blood (įsisenėjusi nesantaika, įsisenėjęs priešiškumas)
  pvz. The situation has reached crisis point because of the bad blood between the two.
 5. in cold blood (šaltakraujiškai)
 6. soften the blow / cushion the blow (sušvelninti padėtį)
  pvz. Although attempts were made to soften the blow, byreducing what some people had to pay, the tax still met with widespread opposition.
 7. come to blows (susimušti, susipešti)
  pvz. Some residents nearly came to blows over this proposal.
 8. out of the blue (kaip perkūnas iš giedro dangaus, visiškai netikėtai)
  pvz. Then, out of the blue, a solicitor’s letter arrived.
 9. above board (sąžiningas, teisėtas švarus)
 10. across the board (vienodai, visuotinai)
  pvz. It seems that across the board all shops have cut back on staff. (Atrodo, kad visos parduotuvės vienodai sumažino darbuotojų skaičių.)
 11. rock the boat (drumsti vandenį, komplikuoti padėtį)
  pvz. Diplomats are expecting so much instability in a power struggle after his death that they argue it’s unwise to rock the boat now.
 12. make no bones about something (neslėpti ko, atvirai/tiesiai sakyti)
  pvz. There will be changes in this Welsh team until we get it right. I make no bones about that.
 13. In your book (kieno nuomone/galva)
  pvz. People can say what they like, but in my book, he’s not at all a bad chap.
 14. hit the bottle (girtuokliauti, per daug gerti)
  One newspaper even said I’d started hitting the bottle. Complete rubbish.
 15. give me a break (dėl Dievo meilės! negali būti! baik! liaukis! palik mane ramybėje! atsiknisk!)

Justtis, good job :wink:

truputį apleidau savo frazeologizmus, stengsiuosi sugrįžti :slight_smile:

 1. Bread and butter (kasieninė duona, pagrindinis/esminis pragyvenimo šaltinis)
  Your bread-and-butter business is the part of your business which produces the main part of your income.
 2. know which side your bread is buttered (žiūrėti savo naudos)
  Donald was a man who knew with utter clarity which side his bread was buttered on.
 3. on the breadline (prie skurdo ribos, pusbadžiu)
 4. hold your breath (nekantriai laukti)
 5. take your breath away ( (už)gniaužti kvapą, apstulbinti
  Tell me again about the picture. It’s beautiful. It’s so beautiful it takes your breath away.
 6. shoot the breeze (šnekėti, plepėti, taukšti)
 7. Shit a break (dėti į kelnes (iš baimės :), siaubingai bijoti)
 8. go for broke (statyti viską ant kortos, mesti visas jėgas)
  We have to go for broke for victory against Belgium in the World Cup next month.
 9. if ir ain’t broke, don’t fix it (nereikia taisyti to, kas ir šiaip gerai veikia)
 10. brownie points (atlygis, apdovanojimas, pagyrimas)
 11. bear the brunt of something (atlaikyti pagrindinį smūgį)
  When the suffer is in pain, frustrated by their own weakness, you will bear the brunt of their anger, guilt and inadequacy
 12. bite the bullet (sukąsti dantis, susitaikyti su nemalonia/bloga padėtimi)