Connectors

I saw this text over at HTLAL, thought it might be useful to have a translation and recording in each language in the library here?

I’ll do the english one some time.

English - Dutch Connectors.

Once upon a time, long ago, people developed languages.
Ooit, lang geleden, ontwikkelden mensen talen.

Understandably, in the beginning, speech was simple but nonetheless essential.
Begrijpelijkerwijs was spraak aanvankelijk eenvoudig maar toch noodzakelijk.

Without question, that is an exaggeration because, in no case is it one hundred percent
true.
Dat is zonder meer een overdrijving, omdat het in geen geval voor honderd procent waar
is.

It is exactly right only up to a certain point.
Het is maar exact tot op zekere hoogte.

Most certainly, there are those who have their own opinions.
Natuurlijk zijn er mensen met hun eigen meningen.

If I am not mistaken, (and I’m no expert), cavemen, frankly speaking, and all joking
aside, couldn’t speak very well.
Als ik het goed heb (en ik ben geen expert), konden holbewoners, eerlijk gezegd, en
alle gekheid op een stokje, niet goed praten.

I presume it was fit for purpose, but in my opinion, I would like to think that it
sounded good to them.
Ik neem aan dat het werkte waar het voor bedoeld was, maar mijns inziens mag ik graag
denken dat het ze goed in de oren klonk.

Don’t be upset if you believe that Neanderthals actually, now and then, had
conversations with each other, albeit, from time to time, a bit laborious.
Wees niet ongerust als je gelooft dat Neanderthalers eigenlijk, toen en nu, gesprekken
met elkaar voerden, hoewel die van tijd tot tijd een beetje bewerkelijk waren.

It seems to me that hunting, certainly to some extent, was a bit dangerous.
Me dunkt dat jagen, tot op zekere hoogte, een beetje gevaarlijk was.

More and more, they had to communicate for the purpose of, in the first place, staying
alive, and in the second place, finding food.
Steeds meer moesten ze communiceren om, ten eerste, in leven te blijven, en ten tweede,
om eten te vinden.

As you may know, they had spears, and, if that is true, I’d like to emphasise that,
even though the spears were sharp, nevertheless, they were not very effective.
Zoals je zou kunnen weten, hadden ze speren, en als dat waar is, dan wil ik benadrukken
dat hoewel de speren scherp waren, dat ze ondanks dat niet erg effectief waren.

Even so, I am told, their strong arms, or to be more precise, their strong muscles,
saved the day.
Toch is mij verteld dat hun sterke armen, of om preciezer te zijn, hun sterke spieren
hun tot redding waren.

In those days, history has pointed out, in a manner of speaking, that all was not lost.
In die tijd, zo heeft de geschiedenis uitgewezen, op een bepaalde manier, dat alles
niet verloren was.

I recently heard, by the way, that animals, as far as I know, were bigger but much
slower.
Ik heb laatst gehoord, trouwens, dat dieren voor zover ik weet, groter maar langzamer
waren.

That is not to say that they were friendly.
Dat wil niet zeggen dat ze vriendelijk waren.

Far from it.
Verre van dat, zelfs.

I have the impression that they were fierce, and I would like to think, had a mind of
their own, if you could call it a mind.
Ik heb de indruk dat ze erg fel waren, en ik mag graag denken dat ze een eigen
gedachtengang hadden, als je het een gedachte kan noemen.

To tell the truth, I don’t believe a word of it.
Om de waarheid te zeggen, geloof ik er niets van.

I hope that you understand me when I say that I am not certain whether I know what I am
talking about.
Ik hoop dat je me begrijpt wanneer ik zeg dat ik niet zeker weet waar ik het over heb.

You never know, do you?
Je weet het nooit, toch?

But I have the impression that, and I would like to emphasise that, truth is stranger
than fiction.
Maar ik heb wel de indruk dat, en daar wil ik nadruk op leggen, dat de waarheid
vreemder is dan fictie.

Without doubt, I agree.
Zonder twijfel.

Prehistoric life, in other words, not life as we know it, was not fertile ground for
languages.
Prehistorisch leven, met andere woorden, niet het leven zoals wij dat kennen, was geen
vruchtbare grond voor talen.

Yes, the need was there, or to say it another way, there were no books; that I can
assure you.
Ja, er was een noodzaak, of om het anders te zeggen, boeken bestonden niet; dat kan ik
je verzekeren.

But, between you and me in any case, I think we can agree on the possibility, as far as
I am concerned, that we can forget about the past.
Maar tussen jou en mij, denk ik dat we het eens zijn over de mogelijkheid, voorzover
het mij betreft, dat we het verleden kunnen vergeten.

Frankly speaking, it is the future that counts.
Eerlijkheidshalve is het de toekomst die telt.

Anyway, I must say that this is such a difficult question.
Ik moet sowieso zeggen dat dit zo’n moeilijke vraag is,

But it is a good question.
Maar het is een goede vraag.

For the life of me, I can’t figure out what lies ahead.
Ik kan niet bedenken wat voor ons ligt.

The way I see it, as you already know, it is a matter of opinion.
Zoals ik het zie (en je al weet), is het een meningskwestie.

Right or wrong, time will tell.
Goed of fout, de tijd zal het uitwijzen.

In principle, it is true. However, it is not necessarily so.
Het is in principe waar, maar niet per se.

What I am talking about is where we are going from here.
Waar ik het over heb is waar we vanaf hier naartoe gaan.

While I am talking about it, lets not relive the past.
Terwijl ik het erover heb, laten we het verleden niet herleven.

And what’s more, living in caves left much to be desired.
En wat dies meer zij, in grotten leven laat veel te wensen over.

My better half said recently that, on one hand, I live like a caveman, but on the other
hand, I speak like an alien.
Mijn partner zei laatst dat ik enerzijds leef als een holbewoner, maar anderszijds, dat
ik spreek als een alien.

Oh, I nearly forgot.
Oh, ik was het even vergeten.

She is into science fiction.
Ze houdt van science-fiction.

Not that that is all bad.
Niet dat dat erg is.

And besides, it remains to be seen if it proves to be a good glimpse at the future.
En trouwens, het blijft maar de vraag of het een goed beeld van de toekomst geeft.

Time will tell.
De tijd zal het uitwijzen.

In fact, it is just a question of time.
In feite is het sowieso een kwestie van tijd.

But my time is up.
Maar mijn tijd is op.

What do you think?
Wat denk je zelf?

Now that it occurs to me, do you think that all hell will break loose?
Nu dat het bij me opkomt, denk je dat de hel los zal breken?

I certainly hope not.
Ik hoop van niet.

Not yet anyway.
Nog niet, tenminste.

But that’s a story for another time.
Maar da’s een verhaal voor een andere keer.

It sounds like I am finished. So much the better.
Ik denk dat ik klaar ben, wat ook beter is.

Thank you for your patience.
Dank je voor je geduld.

What about entering these connectors into this spreadsheet? —> http://tinyurl.com/cpynyb7

See also this thread: http://www.lingq.com/learn/zh/forum/1/12910/